لطفا صبر کنید ...دستگاه ها و امکانات

فشار چشم

دستگاه تنومتر


جهت اندازه گیری فشار چشم


دورک

دستگاه دورک


جهت انجام عمل فیکو


عکس از چشم

دستگاه پنتاکم


جهت توپوگرافی قرنیه


بیهوشی

دستگاه بیهوشیلیزیک

دستگاه لیزیک


جهت عمل PRK (لیزیک)


میدان دید

دستگاه پریمتری


جهت اندازه گیری میدان دید


آخرین اخبار

    logofooter1

    کلینیک چشم پزشکی آبان